Foreningen Grækenlands Venner

Foreningen blev dannet i 1977 som en partiuafhængig, demokratisk lands­forening med hjemsted i København. Bag dannelsen stod en gruppe yngre danskere, der havde lært Grækenland at kende som et dejligt ferieland og grækerne som herlige, umiddelbare og venlige mennesker med en gammel og meget interessant kultur.

Foreningens formål er:
    at udvikle og styrke den venskabelige forbindelse mellem det danske og det græske folk,
    at medvirke til udbredelsen af alsidig oplysning om Grækenland og græske forhold,
    at arbejde for udviklingen af forbindelsen mellem Danmark og Grækenland
    og som medlemmer kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelse, suppleanter og revisor.

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for et år ad gangen, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, såfremt der i denne opstår ledighed inden for en valgperiode. Der føres pro-tokol over bestyrelsesmøderne. Revisor vælges ligeledes på generalforsam-lingen.

Foreningen råder desværre ikke over egne lokaler og har derfor ingen fast adresse ud over den til enhver tid valgte formands privatadresse.

Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på en ordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Til vedtagelse kræves, at tre fjerdedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt en opløsning af foreningen vedtages, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller et dermed beslægtet almennyttigt formål.

Aktiviteter
Foreningen gennemfører forskellige arrangementer med relation til Grækenland og græsk kultur så som foredragsaftener og besøg på relevante udstil­linger, og desuden arrangeres hvert år en sommerudflugt, en sensommertur samt en gløgg-fest.

Bestyrelsen udsender i løbet af året nyhedsbreve om de gennem­førte og kommende arrangementer samt orientering om arrangementer i de græsk-danske venneforeninger i Helsingør og Frederiksværk samt Den græske Forening i København. Nyhedsbrevene kan også indeholde anmeldelse af bøger og græske restauranter, dansekurser samt andre forhold af interesse for venner af Grækenland.

Foreningens bestyrelse pr. 14. februar 2020
Formand:                    Spiros Divaris               tlf. 25 36 07 48
                                    e-mail:               spidive114@yahoo.dk     
                 
Næstformand:             Jørgi Pedersen             tlf. 21 23 32 05
                                    joergi.pedersen@gmail.com                                   

 
Kasserer:                     Else Christensen          tlf. 21 79 10 50
                                     Istedgade 122,4. 1650 V        

Bestyrelsesmedlem:    Torben Andersen             tlf. 23 90 77 13         
Bestyrelsesmedlem:    Anna Konstantelos Birke tlf. 61 99 23 39

Suppleant:                  Maibritt Vesterdahl Divaris
Suppleant:                  Kirsten Torp Madsen

Webmaster:                Jørgi Pedersen             tlf. 21 23 32 05